Allmänna Villkor

På Medtryck strävar vi efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.

Senast uppdaterad 2018-05-25

1. Tillämplighet och definitioner

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för avtal varigenom en kund (”Köparen”) köper produkter från Medtryck Sverige AB (”Säljaren”) samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.

1.2 Köpare hittar information om priser och artiklar via medtryck.com, nedan kallad Säljarens Webbplats. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur genom Mina Sidor på Säljarens Webbplats.

1.3 Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Medtryck Sverige AB.

2. Avtalets ingående och innehåll

2.1 Säljarens offert är inte bindande. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur genom Mina Sidor på Säljarens Webbplats.

2.2 De kvantiteter som anges i Avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

3. Priser

3.1 Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt, Ex Works Säljarens lager. Detta innebär att Köpare står för fraktkostnader och emballage.

3.2 Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

3.3 Samtliga produkter på Säljarens Webbplats omfattas av prisgaranti. Prisgarantin gäller för identiska varor som erbjuds av svenska företag, via allmänt publicerade priser i webshop eller i tryckt katalog, till lägre pris vid samma kvantitet. Prisgarantin innefattar inte specifik leveranstid. Anspråk på prisgaranti måste göras före godkännande av beställning och styrkas med kopia på erbjudandet. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta erbjudande.

4. Produkt

4.1 Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om Köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utfö- rande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Säljaren innan beställning läggs.

4.2 Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög ac- ceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

4.3 Köparen förbinder sig att själv förkovra sig kring hur produkten skall användas, ren- göras och underhållas.

5. Korrektur

5.1 Vid avtal innehållandes tryckta produkter får Köparen godkänna ett digitalt korrektur via Mina Sidor på Säljarens Webbplats. Korrektur skall ses som en fingervisning av slut- resultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

5.2 Korrekturet är helt avgörande för produk- tens utseende. Köparen måste därför nog- grant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifi- kationer, placeringen av tryck/logo, tryckfär- ger, logotyper, texter, typnsitt, stavning etc övergår på Köparen.

5.3 Om Köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Säljaren. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som Köparen godkänner via Mina Sidor på Säljarens webbplats.

5.4 Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rät- tade i ett godkänt korrektur

6. Märkning

6.1 Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

6.2 Vid brodyr uppskattas den av Köparen angiven färgreferens till närmaste trådnyans. Antalet färger på trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.

6.3 Nyansen på lasergravyr varierar beroende på vilket material som graveras.

6.4 Exakt PMS eller CMYK nyans kan ald- rig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från fär- dig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

6.5 Köpare har möjlighet att beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

7. Leveranstid

7.1 Säljaren kommunicerar två olika typer av leveransdatum; “uppskattat” och “avtalat”. Uppskattat är standard.

7.2 Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då Köparen godkänner offert via Mina Sidor på Säljarens Webbplats. Angivet leveransdatum är upp- skattat och avvikelse kan förekomma.

7.3 Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då Köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Säljaren har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum.

7.4 Säljaren ansvarar ej för förseningar orsa- kade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

7.5 Det är Köparens ansvar att eventuell öns- kat leveransdatum står utskrivet på avtal innan offert godkänns.

7.6 Köparen är ansvarig för att den angiv- na adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00 om inte annat avtalats.

8. Transport & Leveransvillkor

8.1 Samtliga försändelser levereras med “Ex Works” enligt vid Avtalets ingående gällande INCOTERMS.

8.2 Köparen ansvarar för att informera Säljjaren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på en privat adress.

8.3 Löparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00.

8.4 Köparen ansvarar för att informera om eventuella leveranshinder, såsom trappor, portkod, vägbom och att de förmedlas till Säljare innan Köparen godkönner offert.

8.5 Säljaren har rätt att delleverera en beställning, om ej annat avtalats skriftligen.

8.6 Säljaren förmedlar alltid angiven kontaktinformation till speditör vid leverans, men kan inte garantera att speditör kontaktar mottagare inför leverans.

8.7 Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.

9. Betalning

9.1 Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkönd offert. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert.

9.2 Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro.

9.3 Om Köparen har angivit avtalat leveransdatum kan endast datumet garanteras under förutsättning att betalning är Säljaren tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur.

9.4 Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 60 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

10. Returrätt

10.1 Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.

11. Annullering

11.1 Om ett Avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas.

11.2 Säljaren har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (i) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (ii) klichéer, verktyg och annan utrustning, (iii) råmaterial, (iv) själiga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (v) andra skäliga avvecklingskostnader med ett minimum på 950 kr per avtal.

12. Reklamation

12.1 Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören.

12.2 Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för Köparen vid felaktig eller fösenad leverans.

12.3 Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

12.4 Vid godkänd reklamation skall hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Säljaren. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan Säljaren givit samtycke.

13. Referens

13.1 Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.

14. Friskrivningar

14.1 Säljaren ansvarar inte för intrång i tredjemans immateriella rätt om Sälljaren har modifierat, skapat eller tillverkat Produkten enlig Köparens anvisningar eller enligt Köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.

14.2 Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter risken för Produk- ten gått över på Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.

15. Befrielsegrund

15.1 Om fullgörande av Säljarens åtganden förhindras på grund av omständighet som Säljaren inte kunnat råda över, såom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig,änndrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el- energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

16. Säljarens ansvar

16.1 Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.

17. Tvist

17. 1 Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Medtryck från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Medtryck så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-25

Från den 25 maj 2018 gäller EU-lagstiftningen kallad GDPR - vilket ställer högre krav på oss som leverantör av den här tjänsten att vara mer transparenta i hur, varför och vilka personuppgifter som vi sparar på dig som kund.

Eftersom vi, liksom de flesta andra internettjänster, använder många tredjepartslösningar - så kan det lätt bli snårigt. Här försöker vi dock presentera och förklara alla de uppgifter som vi loggför på dig. Har du några frågor kring integritets- och dataskydd, kontakt oss på 08-303700 eller info@medtryck.com.

När du kontaktar oss med intresse så accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Medtryck använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det självklart med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex.mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Person- och kontaktinformation

Namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.

Betalningsinformation

Fakturainformation, bankkontonummer, etc. Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

Person- och kontaktinformation

såsom namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.

Information om produkter/tjänster

detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. Ditt intresse kan baseras på saker du kommunicerat i text eller tal, men även ditt beteende kring vår webbtjänst.

Finansiell information

eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Historisk information

tidigare köp, betalnings- och kredithistorik Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Geografisk information

din geografiska placering Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvän- dig för andra syften, såsom beskrivet nedan

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Företaget behandlar personupp- gifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen.
Laglig grund för behandlingen.

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, åter- försäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisa- toriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Känsliga uppgifter

Om du har enskild firma, så lagrar vi ditt personnummer på samma sätt som vi lagrar organisationsnum- mer. I de fall du i din roll representerar exempelvis ett parti, fackförbund, religiöst samfund, etnisk grupp eller motsvarande organisation - godkänner du också att vi lagrar denna information. Hanteringen av informationen sker på samma vis som för övriga kunder, enligt dessa villkor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Företaget behandlar datan till största del inom EU/EES. För detaljerad specifikation, kontakta oss på Medtryck. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vi genomför scanningar av interna och exter- na IT-system för att kunna upptäcka sårbarheter.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan.
Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies

Cookies är ett samlingsnamn för små textfiler som webbsidan lagrar på din dator för att den vid nästa besök ska komma ihåg dig och lättare göra sidan anpassad för dig.

Från den 25 juli 2003 så gäller lagen om elektronisk kommunikation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad cookies gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att en cookie inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan.

Vår användning av cookies

Medtryck kräver inte att du använder cookies. Du kan därför stänga av denna funktion och fortsatt surfa runt på vår webbplats. Hur exakt detta går till, hittar du under hjälpavsnittet i din webbläsare. Däremot kommer du inte att kunna beställa eller interagera med oss om du stänger av cookies helt.

Vår viktigaste användning av cookies är att veta om du besöker oss igen. Ditt ip-nummer loggas också för att veta om samma dator besöker oss frekvent. Viss lagrning sköter inte vi, utan den vidarebefordras till ett företag som jobbar med just statistik.

Vi lagrar även en tillfällig cookie som försvinner så fort du stänger webbläsaren. Den är till för att använ- darupplevelsen ska bli så fantastisk som möjligt.

Kontakta oss

Medtryck har organisationsnummer 556799-4529 och har sitt säte på Söder Mälarstrand 65 i Stockholm. Kontakta oss på info@medtryck.com om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, cookie- hantering eller om denna dataskyddspolicy.

Kontakta kundsupport
Ring oss 08-30 37 00
Mån - tors 08:00 - 17:00
Fredagar 08:00 - 16:30
Maila oss info@medtryck.com
Vanliga Frågor

Ja – du får alltid ett kostnadsfritt korrektur (en digital skiss) tillsammans med offert där du får se ditt tryck illustrerat på just den produkt du önskar.

Enklaste sättet att beställa är att trycka på knappen “Beställ produkt” och sedan fylla i dina uppgifter. Du kommer alltid att få offert och korrektur att godkänna innan beställning är bindande.

Vill du, så kan du även skicka in din beställning per e-post till info@medtryck.com.

I regel behöver vi er tryckfil i vektorgrafik. Vanlig filformat för vektorgrafik är EPS, AI, PDF och SVG. Även om du själv inte kan öppna filen, går det utmärkt att skicka in den, så hjälper vi dig.

Besök Oss
Medtryck Sverige AB
Söder Mälarstrand 65
118 25 Stockholm
Visa adress